Stadgar

Stadgar för Österlens vattenråd, antagna juni 2011

§ 1. ÄNDAMÅL

Österlens vattenråd, i det följande även kallat rådet, utgör en frivillig medlemsorganisation för kommuner, företag, markägare, myndigheter, organisationer och enskilda, som har intresse i vården och nyttjandet av Österlens vattenmiljöer. Vattenrådets ändamål är att:

 • skapa ett helhetsperspektiv på vattenresurserna,
 • utgöra ett forum för samverkan för alla aktörer som berörs av vattenfrågor,
 • verka för att värna och förbättra vattenmiljöernas kvalitet,
 • övervaka kvaliteten och utnyttjandet av Österlens vattenmiljöer med hänsyn till kommunernas, näringslivets, jord- och skogsbrukets, fiskets, naturvårdens och det rörliga friluftslivets intressen,
 • vara kontakt- och rådgivande organ angående kontroll, vård och utnyttjande av vattenmiljön.

Ovanstående punkter omfattar både yt- och grundvatten. Verksamheten ska bedrivas i dialog med boende och verksamma i området.

§ 2. VERKSAMHETSOMRÅDE

Verksamhetsområde för Österlens vattenråd

Vattenrådets geografiska verksamhetsområde omfattar hela Österlens avrinningsområde från och med Segesholmsån i norr till Kvarnbybäcken i söder samt anslutande ”kilar” mellan avrinningsområden, se karta. Med Österlens vatten avses de yt- och grundvattenförekomster som finns inom rådets verksamhetsområde.

Verksamheten när det gäller kustvattnet i Hanöbukten överlåts till Vattenvårdsförbundet för västra Hanöbukten.

§ 3. ARBETSUPPGIFTER

Rådets arbetsuppgifter omfattar:

 • att vara samrådsorgan gentemot vattenmyndigheten,
 • att vara remissorgan i vattenfrågor gentemot kommuner och myndigheter,
 • att bistå vattenmyndigheten/länsstyrelsen i utarbetandet av miljömål/miljökvalitetsnormer och åtgärdsplaner,
 • att bidra i kommuners och andra myndigheters arbete med vattenfrågor,
 • att initiera, samordna och medverka i genomförandet av åtgärder som förbättrar vattenkvaliteten, ökar naturligheten, gynnar biologisk mångfald och främjar rekreationsintressen i och vid områdets vattenmiljöer,
 • att planera och utföra kontinuerlig kontroll av Österlens vattendrag avseende ekologisk status, tillstånd, föroreningsbelastning och föroreningstransport (samordnad vattenkontroll) samt annan miljöövervakning vid behov,
 • att informera om och bistå med rådgivning i vattenfrågor,
 • att med rådgivning medverka till att villkoren i meddelade beslut som rör Österlens vatten uppfylles,
 • att initiera eller vidta de utredningar som erfordras som underlag för att lösa ovan nämnda uppgifter.

Arbetsuppgifterna utförs i mån av resurser.

§ 4. MEDLEMSKAP

Vattenrådet är öppet för kommuner, företag, markägare, myndigheter, organisationer och enskilda som har intresse i vården och nyttjandet av Österlens vatten.
Ansökan om medlemskap i rådet ska göras skriftligen till rådets styrelse, som avgör om ansökan ska bifallas. Ansökan ska innehålla en förbindelse att uppfylla de skyldigheter som enligt dessa stadgar gäller för medlemskap.
Medlem som önskar utträda ur vattenrådet kan göra så efter skriftlig anmälan till styrelsen. Utträde för nästkommande år måste anmälas senast den 31 mars. Medlem som inte fullgör sina skyldigheter mot rådet får uteslutas av stämman på förslag av styrelsen. Medlem som utträtt ur rådet äger ingen rätt till rådets tillgångar.
Medlem är skyldig att efter uppmaning erlägga de avgifter till vattenrådet som fastställts av stämman.

§ 5. ORGANISATION

Vattenrådet har följande organisation:

 • Stämma
 • Styrelse
 • Revisorer
 • Valberedning

För att fullgöra ändamålet med rådets verksamhet och för att lösa därmed förknippade arbetsuppgifter kan rådet ha ett vattenkontor/sekretariat. Arbetsutskott, beredningsgrupp och arbetsgrupper kan tillsättas vid behov.

§ 6. STÄMMA

Ordinarie stämma hålls årligen före maj månads utgång på tid och plats som styrelsen bestämmer. Styrelsens ordförande ska tillse att kallelse till ordinarie stämma sänds ut till alla medlemmar senast 30 dagar före stämman. Till kallelsen ska fogas föredragningslista och verksamhetsberättelse samt förslag till arbetsplan, budget och medlemsavgifter för kommande verksamhetsår.
Extra stämma ska hållas om en eller flera medlemmar skriftligen begär detta. Stämma ska i så fall anordnas så snart detta är lämpligt och senast inom 30 dagar. Styrelsen kan också kalla till extra stämma om den finner det motiverat. Styrelsens ordförande ska tillse att kallelse till extra stämma sänds ut till alla medlemmar senast 8 dagar före stämman. Till kallelsen ska fogas föredragningslista.
Beslut fattas med enkel majoritet. Varje medlem har en röst. Vid lika röstetal har stämmans ordförande utslagsröst, vid val ska dock lotten avgöra. I fråga som rör särskild verksamhet ska tilläggsstadgar för ifrågavarande verksamhet tillämpas. Omröstning sker öppet, såvitt någon medlem icke annat påfordrar.
Stämman är beslutsmässig, då minst tre av medlemskommunerna i vattenrådet är närvarande.
Inom ramen för dessa stadgar kan stämman besluta om att bilägga tilläggsstadgar som rör särskild verksamhet. Stämman beslutar vad som ska behandlas som särskild verksamhet. Syftet med tilläggsstadgar för särskild verksamhet är att vattenrådet ska kunna hantera olika verksamheter där det kan krävas separat ekonomisk redovisning och där bara delar av medlemskåren bekostar verksamheten. I fråga som rör särskild verksamhet ska endast medlemmar som finansierar ifrågavarande verksamhet ha rätt att rösta.
Motioner ska, för att kunna upptas till behandling på ordinarie stämma, vara styrelsen tillhanda senast fjorton dagar före stämman.
Vid ordinarie stämma, som öppnas av styrelsens ordförande, ska minst följande ärenden komma till behandling:

 1. Val av ordförande att leda förhandlingarna
 2. Justering av röstlängd vid stämman
 3. Fastställande av dagordning
 4. Val av sekreterare för stämman
 5. Val av två personer att jämte ordföranden justera stämmans protokoll
 6. Stämmans behöriga utlysande
 7. Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse
 8. Föredragning av revisorernas berättelse
 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid berättelsen avser
 10. Fastställande av rådets balansräkning och medelsdisposition
 11. Val av ordförande i styrelsen
 12. Val av ledamöter i styrelsen och ersättare för dessa
 13. Val av två revisorer och ersättare för dessa
 14. Val av valberedning med tre ledamöter, varav en sammankallande
 15. Fastställelse av arbetsplan och budget för kommande verksamhetsår
 16. Fastställelse av medlemsavgifter för kommande verksamhetsår
 17. Ärenden som av styrelsen eller medlem hänskjutits till stämman.

Protokoll vid stämma tillställes efter justering varje medlem och styrelsen.

§ 7. STYRELSE

Ordinarie stämma utser styrelse. Av ledamöterna väljs vid första stämman högst hälften för ett år och övriga för två år. Vid följande stämmor väljs ledamöter för två år.
Styrelsen består av minst fem och högst nio ordinarie ledamöter. Ersättare har närvaro-, yttrande- och förslagsrätt. Minst två av ledamöterna ska utgöras av representanter för medlemskommunerna.
Till styrelsen adjungeras representant för Länsstyrelsen i Skåne län. Styrelsen äger rätt att till sig adjungera andra myndigheter, intresseorganisationer m fl. Varje adjungerad utser en representant och en ersättare för densamma att delta i styrelsemöten. Styrelsen kan även kalla utomstående till styrelsemöte.
Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare och kassör. Styrelsen utser den eller de personer som äger rätten att teckna vattenrådets firma.
Styrelsen är beslutsmässig då minst hälften av ordinarie ledamöter, eller respektive ersättare, är närvarande inklusive ordförande eller vice ordförande. Beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst, vid val ska dock lotten avgöra. I fråga som rör särskild verksamhet ska tilläggsstadgar för ifrågavarande verksamhet tillämpas.
Styrelsen sammanträder vid behov, dock minst två gånger årligen. Ordföranden är sammankallande. Kallelse med föredragningslista ska sändas ut minst tio dagar före sammanträde till ledamöter och ersättare. Protokoll från styrelsemöte ska efter justering hållas medlemmarna till handa på rådets hemsida.
Styrelsen ska ansvara för genomförandet av de verksamheter som stämman beslutat om. Styrelsen har rätt att upphandla konsult och/eller på annat sätt organisera de tjänster som erfordras för genomförandet.
Styrelsen ska för varje verksamhetsår inför ordinarie stämma redovisa sin verksamhetsberättelse samt lämna förslag till arbetsplan, budget och medlemsavgifter för kommande verksamhetsår.
Styrelsen äger rätt att utse ett eller flera arbetsutskott med uppgift att hantera frågor inom vattenrådets olika verksamheter. Arbetsutskott för särskild verksamhet regleras i tilläggsstadgar. Styrelsen kan vid behov utse en beredningsgrupp med uppgift att bereda ärenden till styrelsen samt verkställa dess beslut. Styrelsen kan vid behov också bilda arbetsgrupper för särskilda verksamheter. Arbetsgrupp för särskild verksamhet regleras i tilläggsstadgar.

§ 8. EKONOMI

Räkenskapsåret omfattar kalenderåret. Vattenrådets kassa handhas av förvaltare som ordinarie stämma utser.
Kostnaden för särskild verksamhet ska, om inget annat anges i tilläggsstadgar för ifrågavarande verksamhet, fördelas efter överenskommelse mellan de till verksamheten betalande medlemmarna.
Vid upplösning av rådet ska innestående medel fördelas mellan medlemmarna i relation till insatta medel.

§ 9. REVISION

Styrelsens förvaltningsberättelse med resultat- och balansräkning ska senast 30 dagar före ordinarie stämma överlämnas till revisorerna för granskning. Styrelsens ekonomiska förvaltning ska granskas av två revisorer som jämte ersättare utses av ordinarie stämma. Revisorerna ska i sin berättelse till stämman tillstyrka eller avstyrka ansvarsfrihet för styrelsen.

§ 10. ANSVARIGHET

För rådets skulder häftar endast rådets tillgångar inberäknat förfallna, ej betalda medlemsavgifter.

§ 11. ÄNDRING AV STADGAR

Tilläggsstadgar som ändras, tillförs eller tas bort och som rör särskild verksamhet beslutas på stämma med tillämpning av i § 6 angivet röstningsförfarande.
Ändring av stadgarna i övrigt ska, för att bli gällande, antas på två på varandra följande stämmor, varav minst en ordinarie.


Tilläggsstadgar för vattenkontrollverksamhet

§ A1. RÖSTETAL OCH KOSTNADSFÖRDELNING

Beslutanderätt över vattenkontrollverksamhetens ekonomi och kostnadsfördelning har de medlemmar som bekostar verksamheten. Varje sådan medlem har på stämman en röst, dock att medlemmar som bekostar mer än 30 % har rätt till två representanter med rösträtt.

§ A2. EKONOMISK REDOVISNING

Bokföringen av vattenkontrollverksamheten ska genomföras på sådant sätt att ekonomisk ställning, bokslut och revision för ifrågavarande verksamhet ska kunna redovisas skiljt från vattenrådets övriga verksamhet.