Fiskundersökningar i Tommarpsån 2018

Under 2018 har elfiskeundersökningar utförts på 3 lokaler inom Tommarpsåns avrinningsområde på uppdrag av Österlens Vattenråd. Vattendrag som har undersökts är Tommarpsån, Kippabäcken och Komstadån. Fem olika fiskarter och en kräftart registrerades vid provfisket. Öring (Salmo trutta), elritsa (Phoxinus phoxinus) och stensimpa (Cottus gobio) registrerades på samtliga lokaler, från låga till höga tätheter. Tätheten av öring var högst på lokalen i Tommarpsån, medan tätheten av stensimpa var högst på lokalen i Komstadsån.

Sammanfattningsvis framgår det av 2018 års elfiske att relativt stabila förhållande råder för fiskfaunan i Tommarpsån och Kippabäcken. Lokalerna i Tommarpsån och Kippabäcken visar på en låg påverkansgrad och klassas med god till måttlig ekologisk status. Lokalen i Komstadsån klassas med måttlig ekologisk status men bedöms ha en betydande påverkan på grund av frånvaro av årsungar av öring. Utöver öring, elritsa och stensimpa har förekomst av ål (Anguilla anguilla) och signalkräfta (Pasifastacus leniusculus) påvisats vid 2018 års elfiskeundersökning.