Fiskundersökningar i Tommarpsån 2020

Under 2020 har elfiskeundersökningar utförts på 3 lokaler inom Tommarpsåns avrinningsområde på uppdrag av Österlens Vattenråd. Vattendrag som har undersökts är Tommarpsån, Kippabäcken och Komstadån. Fem olika fiskarter och en kräftart registrerades vid provfisket. Öring (Salmo trutta), elritsa (Phoxinus phoxinus) och stensimpa (Cottus gobio) registrerades på samtliga lokaler, från låga till höga tätheter. Tätheten av öring var högst på lokalen i Tommarpsån, medan tätheten av stensimpa var högst på lokalen i Komstadsån.

Sammanfattningsvis framgår det av 2020 års elfiske att relativt stabila förhållande råder för fiskfaunan i Tommarpsån och Kippabäcken. Lokalerna i Tommarpsån och Kippabäcken visar på en låg påverkansgrad och klassas med god ekologisk status. Lokalen i Komstadsån klassas med god ekologisk status men bedöms ha en viss påverkan på grund av låga tätheter av öring. Utöver öring, elritsa och stensimpa har förekomst av småspigg (Pungitius pungitius), nejonöga (Lampetra spp.) och signalkräfta (Pasifastacus leniusculus) påvisats vid 2020 års elfiskeundersökning.