Rapport för bottenfaunainventering i Österlenåar 2021

Åtta bottenfaunalokaler i sju vattensystem ingår i kontrollprogrammet för Österlenåarna som pågått sedan 2007. I denna rapport redovisas inledningsvis sammanfattande data för alla lokalerna och därefter redovisas varje vattensystem för sig, med lokalbeskrivningar, kommentarer och artlista. Ansvarig för bottenfaunaundersökningarna har varit Jan Pröjts, Ekologigruppen AB. Provtagning har skett i november 2021. Flödena var ganska höga under provtagningen, vilket kan ha påverkat resultatet på någon lokal.