Bottenfauna i Österlenåar 2019

Rapport från bottenfaunaundersökningarna i österlenåarna 2019. Provtagning har skett i oktober 2019. Flödena var måttliga under provtagningen, men var låga en längre period under sommaren före provtagningen, vilket kan ha påverkat resultatet på vissa lokaler. Påverkan från torka var dock inte lika stor som 2018.

Artantalen 2019 var höga eller måttliga på provpunkterna. Högst artantal uppnåddes i Tommarpsån, NV Gårdlösa med 45 taxa, vilket är toppnotering för lokalen. Det högsta antalet sländarter (EPT-index) noterades på samma lokal. Liksom 2018 var artantalet relativt lågt 2019 på flera provpunkter, vilket förmodligen kan tillskrivas effekten av låga flöden. Detta gällde framförallt Segesholmsån, Rörums norra och södra å och samt Tommarpsån vid Bjärsjö. Farhultsbäcken hade däremot återhämtat sig efter en tydlig dipp i artantalet 2018.