Bottenfauna i Österlenåar 2018

Åtta bottenfaunalokaler i sju vattensystem ingår i kontrollprogrammet för Österlenåarna som pågått sedan 2007. I denna rapport redovisas inledningsvis sammanfattande data för alla lokalerna och därefter redovisas varje vattensystem för sig, med lokalbeskrivningar, kommentarer och artlista. Ansvarig för bottenfaunaundersökningarna har varit Jan Pröjts, Ekologigruppen AB. Provtagning har skett i november 2018. Flödena var måttliga under provtagningen, men var mycket låga under en längre period under sommaren före provtagningen, något som påverkat resultatet på vissa lokaler. Metodiken finns redovisad i ett särskilt dokument.