Kiselalgsundersökning i vattendrag och sjöar i Skåne 2021

Rapport om kiselalger i Skåne

Länsstyrelsens rapport redovisar den regionala övervakningen av kiselalger i Skåne län 2021. Totalt har 30 lokaler undersökts, varav 18 stycken inom regional miljöövervakning, sex inom uppföljning av UC4LIFE, samt sex inom kalkeffektuppföljning.

Kiselalger är oftast den största gruppen av de mikroskopiska organismer som går under samlingsnamnet påväxtalger, eftersom de sitter fast på bland annat stenar och vattenväxter. Olika arter av kiselalger har olika toleranskrav med avseende på t.ex. näring, förorening och surhet, och artsammansättningen speglar därför vattnets kvalitet.

En av de undersökta lokalerna finns i Österlens vattenråds ansvarsområde, i Tommarpsån.