Vattenrådens engagemang för Österlens sköna vattendrag

Styrelsen för LEADER sydöstra Skåne beslöt den 7 juni 2017 att bevilja Vattenrådet för Nybroån, Kabusaån och Tygeån och Österlens Vattenråds ansökan om offentligt stöd för vattenrådens förslag till projektet ”Österlens sköna vattendrag”. Stödet är på ca 1,5 mkr fördelat över 3 års tid och projektet är tänkt att genomföras i de fem kommunerna Simrishamn, Tomelilla, Ystad, Kristianstad och Hörby. Ytterligare behandling av ärendet ska göras av Jordbruksverket som senare fattar det slutliga beslutet om stöd. Detta sker förhoppningsvis under hösten 2017.

EU:s vattendirektiv ställer krav på att alla vattenförekomster ska uppnå god ekologisk och kemisk status till år 2021 eller senast 2027. Inom de båda vattenrådens avrinningsområde finns tolv vattendrag. För sju av dessa har den ekologiska statusen bedömts; två har god status medan fem har måttlig status. Tidsfristen för att uppnå god status i våra åar har förlängts till 2027 på grund av det dåliga utgångsläget.

Idén med projektet ”Österlens sköna vattendrag” är att inspirera och skapa engagemang kring vattenresurserna och vattenmiljöerna och deras värden hos allmänhet, jord- och skogsbrukare, markägare, föreningar, beslutsfattare med flera i vattenrådens verksamhetsområden. Syftet är också att initiera, samordna och skapa förutsättningar för att genomföra åtgärder som reducerar föroreningsbelastning och ogynnsam hydrologisk påverkan samt främja biologisk mångfald och rekreationsintressen i och vid vattenmiljöerna. Vi planerar att göra detta främst genom informationsmöten och workshops. Vi vill under projekttiden anställa en person som arbetar aktivt med dessa frågor.

Vattenråden anser att det krävs en person på heltid under tre år för att driva projektet framgångsrikt. LEADER bidrar med hälften av den beräknade kostnaden på 3 mkr och därför söker nu vattenråden resterande medel på annat håll för att kunna genomföra projektet så som tänkt.