Recipientkontrolldata 2023

Konsulten har levererat analysresultaten från december och därmed är 2023 års recipientkontroll till ända. Konsultens noteringar om decemberprovtagningarna följer nedan.

Vattendragen provtogs den 27/12.

Väder

Det föll 5,5 mm nederbörd den 27/12. Från den 16:e december och fram till provtagningstillfället registrerades mellan 0,1 och 7,9 mm nederbörd varje dag.

Näringstillstånd/eutrofiering

Totalkvävehalterna bedömdes generellt som mycket höga men i Tommarpsån vid Hamnabro (TO2) var kvävehalten extremt hög. Fosforhalterna var måttligt höga till höga i vattendragen.

Ljusförhållanden

Vattnet var måttligt till betydligt grumligt i vattendragen. Starkt färgat vatten var det i Verkeån (VE16, VE20, VE19, VE7 och VE1) samt i Rörums södra å (RS2).

Syretillstånd och organiskt material

Vattnet var syrerikt på samtliga provtagningsstationer. Halten totalt organiskt material (mätt som TOC) var framför allt måttligt höga till höga. Mycket höga TOC-halter var det i Verkeån (VE16 och VE20).

Metaller

Det var höga halter kadmium och måttligt höga halter zink och bly i Rörums södra å nedströms St Olof ARV (RS2).

Ladda ned all data från 2023 års vattenkemiska undersökningar.