Rykande het fiskundersökningsrapport bekräftar laxlek

Omslag till fiskundersökningar i Tommarpsån 2017Eklövs fiske och fiskevård har under hösten, utfört elfiskeundersökningar i Tommarpsån, Kippabäcken och Komstadån. Det kan konstateras att vattendragen har god ekologisk status och att lax fångades för första gången under ett elfiske i Tommarpsån vid Gisslingabro. Laxen som fångades var ett årsyngel, vilket innebär att det har förekommit laxlek i Tommarpsån.

Sammanfattning av rapporten

Under 2017 har elfiskeundersökningar utförts på 3 lokaler inom Tommarpsåns avrinningsområde på uppdrag av Österlens Vattenråd. Vattendrag som har undersökts är Tommarpsån, Kippabäcken och Komstadån. Fyra olika fiskarter och en kräftart registrerades vid provfisket. Öring (Salmo trutta), elritsa (Phoxinus phoxinus) och stensimpa (Cottus gobio) registrerades på samtliga lokaler, från låga till höga tätheter. Tätheten av öring var högst på lokalen i Tommarpsån, medan tätheten av elritsa och stensimpa var högst på lokalen i Komstadsån. I Tommarpsån vid Gisslingabro fångades lax (Salmo salar) som var ny art för lokalen.

Sammanfattningsvis framgår det av 2017 års elfiske att relativt stabila förhållande råder för fiskfaunan i Tommarpsån, Kippabäcken och Komstadån. Samtliga lokaler visar på en låg påverkansgrad och klassas med god ekologisk status. Utöver öring, elritsa, lax och stensimpa har förekomst av signalkräfta (Pasifastacus leniusculus) påvisats vid 2017 års elfiskeundersökning.

Årets rapport laddas ned här. För äldre rapporter om fiskundersökningar inom vattenrådets område, vänligen gå till rapportsidan.