Rapport med fokus på övergödning

På uppdrag av Österlens vattenråd har Calluna AB utfört en utökad provtagning av vattenkemi och kiselalger under 2020, med fokus på övergödning. Inom vattenrådets regi har även provtagning av vattenkemi utförts sedan 2007. När det utökade programmet var slutfört sammanställde och utvärderade Calluna AB data för 2020 samt för perioden 2007 – 2020 med fokus på övergödning, vilket presenteras i denna rapport.


På Österlen finns tio vattendrag av olika storlek och de har alla ingått i denna utredning. Störst är Tommarpsån och Verkaån, medan flera av de andra, såsom Oderbäcken och Klammersbäck, är så små att de inte klassas som vattenförekomster enligt VISS.


Resultaten visar att störst näringsbelastning till havet kommer från Tommarpsån följt av Verkaån, men flera av de mindre vattendragen har sämre näringsstatus på grund av den mindre vattenföringen, trots att belastningen från dem är mindre . Dålig näringsstatus förekommer även i flera av Verkaåns biflöden , medan statusen i Verkaåns huvudfåra är avsevärt bättre (måttlig till hög).

Vattendragen är måttligt till starkt färgade och måttligt till starkt grumliga, och halterna av TOC är mycket låga eller låga. Undantagen är några av Verkaåns biflöden, där halterna av TOC är måttligt låga och mycket höga.


Vattendragen var syrerika eller måttligt syrerika under 2020, men under perioden 2007 – 2020 har flera av provpunkterna haft tillfällen med lägre syrehalter, varför långtidsbedömningen visar på måttligt syrerikt till syrefattigt. Flera av de låga syrehalterna är kopplade till nederbördsfattiga perioder med låga flöden.


Kiselalgsundersökningen visade på god status i Julebodaån, Rörums norra å, Oderbäcken samt Kvarnbybäcken, medan övriga vattendrag hade måttlig status. Artantalet varierade från 34 till 76 noterade arter och undersökningen visade på alkaliska förhållanden. För samtliga vattendrag rådde förhöjd eller något förhöjd näringsbelastning och i Rörums södra å kunde en något förhöjd belastning av lättnedbrytbara organiska föroreningar påvisas.

Rapporten laddas ned här.