Årsstämma 2023

Vy över Kabusaåns mynning i Östersjön - Foto: Valentina Zülsdorff
Vy över Kabusaåns mynning i Östersjön – Foto: Valentina Zülsdorff

Österlens vattenråd håller årsstämma 12 maj kl. 10-12, i Vantalängan i Brösarp.

Dagordning

 1. Mötets öppnande
 2. Val av ordförande för stämman
 3. Justering av röstlängd vid stämman
 4. Fastställande av dagordning
 5. Val av sekreterare för stämman
 6. Val av 2 personer att jämte ordförande justera stämmans protokoll
 7. Stämmans behöriga utlysande
 8. Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse
 9. Föredragning av revisorernas berättelse
 10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid berättelsen avser
 11. Fastställande av rådets balansräkning och medeldisposition
 12. Val av ordförande i styrelsen
 13. Val av ledamöter i styrelsen och ersättare för dessa
 14. Val av revisorer och ersättare för dessa
 15. Val av valberedning med tre ledamöter, varav en sammankallande
 16. Fastställande av arbetsplan och budget för kommande
  Verksamhetsår
 17. Fastställande av medlemsavgifter för kommande verksamhetsår
 18. Ärenden som av styrelsen eller medlem hänskjutits till stämman
 19. Avslutning

Medlemmar anmäler sitt deltagande till tina.bergstrom-darrell@tomelilla.nu, senast 8 maj.