Vattendirektivet

Ramdirektivet för vatten och Österlens vattendrag

EU antog år 2000 ”ramdirektivet för vatten” för skydd och förvaltning av unionens vattentillgångar. De europeiska vattnen ska kartläggas och karakteriseras. För varje vattendistrikt ska ett åtgärdsprogram och en förvaltningsplan antas. Syftet är främst att förhindra en försämring och uppnå en god kemisk och ekologisk status för alla ytvattenförekomster. En god vattenstatus ska uppnås år 2015.

Ansvaret för arbetet med vattendirektivet ligger i Sverige främst på de fem vattenmyndigheterna. Österlen ingår i ”Södra Östersjöns vattendistrikt”. Även länsstyrelserna har ett stort ansvar. Däremot är det mer oklart vad alla vattenvårdsförbund i Sverige ska spela för roll. Vattenmyndigheterna har lanserat en annan organisationsform som kallas vattenråd.

Under det fleråriga arbetet med att bilda Österlens vattenvårdsförbund formulerades syften med förbundet som i mycket liknar syftet med vattendirektivet. Det framgår inte minst av portalparagrafen i förbundets stadgar. När förbundet slutligen bildades år 2006 inleddes också en diskussion om förbundet på något sätt kunde ta rollen som ett vattenråd. Styrelsen fick i uppdrag att utreda frågan på stämman år 2007.

Sommaren 2008 svarade förbundet på en remiss från Södra Östersjöns vattendistrikt om ”väsentliga frågor”. Läs yttrandet här (PDF, 15 KB) .

I mars 2009 kom det viktiga förslaget till åtgärdsprogram och förvaltningsplan på remiss. Läs utdraget ur åtgärdsprogrammet för ”Östra Skånes åar” här (PDF, 436 KB) .

I maj 2009 beviljades förbundet bidrag från Länsstyrelsen för utredning av möjligheten att ombilda förbundet till ett vattenråd. Utredningen ska vara klar under året och bland annat ta upp geografiskt verksamhetsområde, medlemskretsen, ändrade arbetsuppgifter, finansiering och stadgeändringar.

11 juni 2009 hölls ett öppet styrelsemöte i Simrishamn. Mötet innehöll bland annat information och diskussion om förslaget till åtgärdsprogram för Södra Östersjöns vattendistrikt, inklusive östra Skånes vattendrag. Läs minnesanteckningarna här (PDF, 99 KB) .

I augusti 2009 lämnade Österlens vattenvårdsförbund sitt yttrande över Vattenmyndighetens ”Samråd om förvaltningsplan, miljökvalitetsnormer, åtgärdsprogram, miljökonsekvensbeskrivning”. Läs yttrandet här (PDF, 58 KB) .

Övvf styrelse kommer att ha ett möte med Ekologgruppen den 17/9 kl 9 för att gå igenom uppdraget till dem om hur förbundet kan ombildas till ett vattenråd. Ett öppet möte om förslaget att hållas i Brösarp den 5/11 kl 18:30. Läs mer här.

Mötet om förslaget till vattenrådsbildning har genomförts. Mötesanteckningar och föredragshållarnas presentationer kan laddas ner här.

Österlens vattenvårdsförbund har tagit fram ett förslag på hur förbundet skall ombildas till att bli ett vattenråd. Här kan du ladda ner (PDF, 1,1 MB) förslaget.

Här kan du ladda ner förbundets förslag till stadgar för ett eventuellt Österlens vattenråd (PDF, 260 KB) .