Vattenvård i sydost

Vy över våtmark i Torup. Foto: Therese Parodi
Vy över våtmark i Torup, i Klammersbäcks avrinningsområde. Foto: Therese Parodi
Informationsbroschyr för markägare

Genom projektet Vattenvård i sydost kan du som markägare i sydöstra Skåne, från Segesholmsån i norr till Nybroån i söder (karta över arbetsområdet), få hjälp och rådgivning att genomföra olika vattenvårdsåtgärder som exempelvis våtmarker. Läs mer om olika vattenvårdsåtgärder på åtgärdssidan.

Som markägare erbjuds du hjälp av en åtgärdssamordnare som sköter alla kontakter, ser till att projektet genomförs och söker bidrag för finansieringen. Syftet med projektet är att skapa förutsättningar för att fler vattendrag ska uppnå god status enligt EU:s vattendirektiv. Exempel på åtgärder kan vara:

Karta som visar arbetsområdet för projektet Vattenvård i sydost.
  • Skapa eller restaurera våtmarker
  • Skapa eller restaurera bevattningsdammar där man samlar högvattnet och nyttjar det till bevattning
  • Plantera träd längs vattnet för bättre vattenmiljö
  • Lägga ut lekgrus för fiskarnas fortplantning
  • Skapa svämplan som minskar översvämning på oönskade ställen och som binder näring som annars transporteras ut till havet
  • Tillförsel av död ved och stora stenar som gynnar vattendragens livsmiljö
  • Återmeandring, som gör att åvattnet rinner långsammare och syresätts
  • Ta bort fiskarnas vandringshinder
  • Andra åtgärder som minskar övergödning och främjar god vattenmiljö


Projektet pågår mellan 2020 – 2024 och är ett samarbete mellan sydöstra Skånes två vattenråd, Österlens Vattenråd och Vattenrådet för Nybroån, Kabusaån och Tygeån och kommunerna Kristianstad, Hörby, Tomelilla, Simrishamn, Sjöbo och Ystad. Projektet leds av en åtgärdssamordnare som anställts med LOVA-medel från Länsstyrelsen.

Mer ingående information om projektet finns att läsa i projektbeskrivningen.

Vill du veta mer om projektet?
Projektledare/Åtgärdssamordnare Eelke Emilia Christinesdotter
emilia.christinesdotter@ystad.se
0705 – 85 41 47

Facebook: Österlens sköna vattendrag
Instagram: osterlens_vatten

Tomelilla kommuns logotyp
Sjöbo kommuns logo
Logotyp för Österlens vattenråd
Logotyp för LOVA
Logotyp för vattenrådet för Nybroån, Kabusaån och Tyge å